همسر بهاره رهنما امیرخسرو عباسی با انتشار این عکس نوشت:

عمر کوتاه است پس زندگی کنید.

عشق کمیاب است، پس به چنگش بیاورید. خشم بد است، عاشق شوید.

ترس ترسناک است، تا زمانی که باهاش مقابله نکردید. خاطرات شیرینند پس قدرشان را بدانید.”

__اوژن فودور

#خاطرات #زندگی_موفق

امیرخسرو عباسی