هنگامه قاضیانی با انتشار این عکس نوشت:

ممنون به دیدارم اومدی

در این بیست و دو سال کار ، اولین بار بود سر فیلمبرداریم اومدی

برادر بعد پدر تکیه گاه امن

هنگامه قاضیانی