روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت: 

فیلم قطع فوری

کارگردان :مریم بحرالعلومی 

گریم :مهدیه اعرابی

عکس :علی یعقوبی

روشنک عجمیان