علی ضیا در پستش نوشت:

امروز بازی چند چند میشه؟

اینکه پرسپولیس میبره که شکی نیست

علی ضیا