شقایق دهقان در پستش نوشت:

خدایا این شهر کثیفه و بو میده!

خدایا ما مدت هاست به اون دسته از بنده هات که اسمشون مسیٔولینه هیچ امیدى نداریم!

خدایا نمیتونیم تو این کثافت که یه وقتى اسمش هواى شهرمون بود نفس بکشیم !

خدایا ما اگه اعتراض کنیم برقمون هم قطع میشه!

خدایا خودت یه جورى این شهرِ بى صاحبو بشور لطفا، الهى آمین

شقایق دهقان