نیروانا قاسم خانی در پستش نوشت:

قد جوجه بودى الان خرس گنده شدى به جاى این که من تو رو بغل کنم تو منو بغل میکنى

کى انقدر گنده شدى تو

تولدت مبارک گنده

مهراب قاسم خانی