مهتاب کرامتی با انتشار این عکس نوشت:

 حالِ خوب، مسری است!

آن را برای دیگران آرزو کن!

تو نیز،

قطعا از آن بهره خواهی برد......

عکس مجید جوانی

مهتاب کرامتی