پست اینستاگرامی پردیس احمدیه را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

 

پردیس احمدیه