یکتا ناصر در پست نوشت: فسقلی خاله هم چهار ساله شد.