تیپ مجید واشقانی در فصل جدید « شب های مافیا » را مشاهده کنید.