پسر گوهر خیر اندیش   با انتشار این عکس نوشت:

دعا کردن بهر مادر؛ این نعمت خداوندی از جمله مسایٔلی است که می توان به هنگام مریضی مادر و ناتوان شدن آن از خداوند منان خواستار بود. مادران زیباترین آهنگ عشق هستند که بدون این نعمت خداوندی نمی توان هرگز دمی از زندگی را به سر کرد. پس از همه شما می خواهم که برای سلامتی مادرم دعا کنید تا باری دیگر از این گوهر گرانقدر بهره لازم را ببریم ‌و مادرم قادر باشد بیماری کرونا را شکست بدهد.

گوهر خیراندیش