شبنم مقدمی  بازیگر برجسته سینمایی «شبی که ماه کامل شد» در پست مجازی خود در این باره نوشت:

" بی تردید، نام ِ دیگر سال ِ هزار‌وسیصدو‌نود‌و‌نه، هزار و سیصد و‌نود و مرگ است. سالی که تقریباً هر روزش با غم ِ از دست دادن ِ عزیزی از راه رسید و جگرخون مان کرد؛ و در سوم روز ِ بهمن ماهش، ابراهیم اثباتی نازنین پر کشید. جایش چه خالی...

تسلیت به نسیم ادبی عزیزم، تسلیت به جامعه‌ی موسیقی و تیٔاتر. تسلیت به خانواده‌ی محترم اثباتی ... کاش بشود صبر پیشه کرد. "

 

تسلیت شبنم مقدمی