بابک جهانبخش در پستش نوشت:

زندگی خواهی نخواهی می گذرد 

با شادی های وصف ناپذیر 

در دل عمیق ترین دردها 

زندگی نه سخت و نه آسان 

زندگی ، زندگی است 

آنچه سختش می کند سخت گیری های ما

آنچه آرامش می کند آرامش ماست 

دلت آرام باشد 

زندگی را زندگی خواهی کرد 

بابک جهانبخش