داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت:

یکی رفت و یکی موند

یکی از غصه هاش خوند

یکی برد و یکی باخت یکی با قسمتش ساخت

یکی رنجید یکی بخشید یکی از آبروش ترسید

یکی بد شد ، یکی رد شد ، یکی پابند مقصد شد

تو اما با خدا باش ، خدا اینجاست ..

عمو پورنگ