پریچهر قنبری در پستش نوشت:

نیم ساعت پیش

خدا را دیدم

که قوز کرده با پالتوی مشکی بلندش

سرفه کنان

در حیاط از کنار دو سرو سیاه گذشت

و رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد،

آواز که خواند تازه فهمیدم پدرم را با او اشتباهی گرفته ام....

حسین پناهی

آدم هر سال سالمرگ پدرش دوباره یتیم میشه،سه سال شد که نداریمت خوشتیپ

من پنج ساله بین پدر و تنها خواهرم که دلتنگی شنیدن صدا و دیدن صورتشون تا همیشه با من هست....

دوستتون دارم و دلتنگتونم

۸/۱۱/۱۳۹۹

قنبری