مرجانه گلچین در پستش نوشت:

چرا همیشه گفته میشود ...

سکوت نشانه ی رضایت است 

چرا نمی گویند :نشانه ی دردیست عظیم ، که لب ها رابه هم دوخته است...!!!

چرا نمی گویند : نشانه ی ناتوانی گفتار ،از بیان سنگینی رفتار افراد است...!!!

چرا نمی گویند : نشانه ی دلی شکسته است که نمیخواهد با باز شدن لب ها از همدیگر ،

صدای شکسته شدنش را نامحرمان متوجه شوند...!!

پس سکوت همیشه نشانه ی رضایت نیست سکوت سر شار از ناگفتنیهاست

مرجانه گلچینی