پوریا پورسرخ با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:

میناوند

مهرداد این چه داغى بود به دلمون گذاشتى...

کارمون شده فقط دعا کردن ...

امروز ...خدایا، شفا بده...

فردا...خدایا، رحمتش کن...

...

همه چى شده سیاسى بازى...

حتى حرف زدن از واکسن...

ما هم که همه مون شدیم استاد زدن حرف هاى بدون هزینه....