خوانندگی شبنم مقدمی در قسمت جدید برنامه همرفیق در مقابل تماشاگران را ببینید.