احسان علیخانی در تعریف از صالح سخندان هنرمندی بی نظیر در عصر جدید ، استوری زیر را به اشتراک گذاشت.

 

احسان علیخانی