رضا رشیدپور  با انتشار این عکس نوشت:

علی تورو جان مادرت پاشو ... خدایا به حق فاطمه زهرا کمک کن ...

.علی انصاریان