فرزاد حسنی با انتشار این عکس از حال وخیم علی انصاریان چهره محبوب کشورمان خبر داد و نوشت:

یا رب نوشته بَد از یارِ ما بگردان

فرزاد حسنی