لیلا اوتادی  با انتشار این عکس نوشت:

میگویند 

دنیا متعلق به کسانیست که 

زود از خواب بیدارمیشوند!

نه...

دنیامتعلق به کسانیست که 

از بیدار شدنشان خشنودند...

Q9340211.png