سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت:

یک ساله که به خاطر کرونا ندیدمتون و دلم خیلى براتون تنگه

شما خیلى عزیزین،انقدر که مثل خانواده من شدین

دوستتون دارم.

T2588119.png