گزارش لحظه ای از بیمارستان علی انصاریان : مادرش روی زمین نشسته و به خدا التماس می کند.