صابر ابر با انتشار این عکس نوشت:

برای مادرِ علی

برای مادری که پسرش رفته است

برای مادری که دیگر شبیه به هیچ غمی نیست! 

مادر در کنارِ بستر فرزند غمگین است اما در سوگ از دست دادنش... تن را متلاشی می‌کند.

شبیه به هیچ غمی! 

انگار نه اینکه از آن بیشتر هم هست!

مادر ِ در غمِ از دست دادنِ فرزند، جانِ مادر از دست رفتن است...

بگویید شب‌تر ازشب

جنگ‌تر از جنگ

مرگ‌تر از مرگ

بگویید

تاریک‌تر از تاریکی...

مادرِ در غمِ از دست دادنِ فرزند را 

بگویید

آخرین نورِ آخرین شهرِ جهان را به بازدمی خاموشی.

برای مادرِ علی غمگینم

برای مادری که فرزندش رفت

برای مادری که تن‌ها شد.

برای مادر‌ها که هر بار بایدغم‌های سفیدِ مو شده را شانه کنند...

برای تمامِ مادرانی که فرزندشان را بوسیدند و بوییدند و سپردند به خاک!

ای خاک حواست هست، که چه کسانی بر سَرَت باریدند.

مادرانی

مادرانی

ای وای...

Z0248212.png