علیرام نورایی در پستش نوشت:

مادرم روزت مبارک...

مادرم سر حال و سلامت و بدون درد دیدنت آرزومه...

مادرم زود خوب شو که روز مادر اینجوری صفایی نداره...

مادرم چقدر سخته این روزا با این احوال...

مادرم حالم خوب نیست...

مادرم دردت به جونم روزت مبارک...

J8088119.png