مهران مدیری با انتشار این تصویر نوشت:

«انگار بی فایده است .....

انگار دیگر هر تلاشی بی فایده است ...

در جهانی نفرین شده ..

در سرزمینی نفرین شده ..

سالیان است که در خود ، اشک میریزم ، دعا میکنم ، در سرزمینی که مرکز نفرین زمین است ...

انگار بی فایده است ....

مهران مدیری »

مهران مدیری