چه قدر تلخ ایت دیدن این عکس باور کردنی نیست چرا انقدر زود مادرت را تنها گذاشتی چه طوری دلت اومد؟ 

 

علی انصاریان