سحر دولتشاهی برای اکران « خط فرضی » در کاخ جشنواره فجر حاضر شد.

 

V0121315.png

N1331712.png

H3188121.png