روایت علی ضیا از عکسی که روی حجله علی انصاریان دیده شد:

 

P2988121.png