چهره متفاوت هوتن شکیبا را در نمایی از « ابلق » نرگس آبیار مشاهده می کنید:

 

ابلق