فریبا نادری این عکس را در صفحه شخصی خود استوری کرد.


U2522761.png