پرستو صالحی  بازیگر سابق با انتشار عکسی از شروع تزریق واکسن کرونا برای کادر درمان ابراز خوشحالی و امیدواری کرد.

 

پرستو صالحی