سوگل طهماسبی در پستش نوشت:

عمر که بی‌عشق رفت هیچ حسابش مگیر

آب حیاتست عشق در دل و جانش پذیر

 

L0123945.png

Q2539461.png

T9488123.png

R3934712.png