مریم خدارحمی در پستش نوشت:

یک سخن راست چون خورشید

گردن صد هزار سایه را می زند

و یک برق مهربانی در نگاه

کوه‌های غم و اندوه را از جا می کند

آن برق را کم نباید شمرد و دریغ نباید کرد

"فرانسیس ویلیام بوردیلون"

C3939712.png