سحر قریشی در توضیح این عکس نوشت:

بدترین افسوسی که میتونیم در زندگی داشته باشیم

برای کارهای اشتباهی که انجام دادیم نیست

برای هزاران کار درستی است که انجام دادیم ...

اما برای انسان های نادرست

سحر قریشی