کورش تهامی با انتشار این عکس نوشت:

بیمار خنده هاى تواَم بیشتر بخند

بیشتر بخند..

T9912741.png