محمدرضا گلزار با انتشار عکس خود نوشت:

«٥ سال آینده زندگیت رو معاشرین الانت تعیین می کنند»

رضا گلزار