هدی زین العابدین با انتشار این عکس نوشت:

نمیشود بدون دوست داشتن کسی زنده ماند ..

تجربه کهنه ام را باور کنید ...

رومن گاری.

هدی زین العابدین