سانیا سالاری در پستش نوشت:

سالهاست مانگونه صدایت میزنم :

بابا،بابا جانم

و میشنوم به روشنی،به وضوح صدایت را ،که پاسخم میدهی همچون روزهای دور ،دورِ دور، که:

جانِ بابا

Z9124440.png