دنیا مدنی این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.

 

A4431712.png