تصویری از فاطمه گودرزی با دختر و عروسش را مشاهده می کنید.

 

فاطمه گودرزی