شهین تسلیمی با انتشار این عکس نوشت:

روزِ تستِ گریمِ سریال "رعد و برق"

ماسک لحظه گرفتن عکس برداشته شده

F4839712.png