مسعود ده نمکی ، کارگردان سریال « دادستان » پست جالبی را در مورد تشابه این سریال با «میتی کومان» به اشتراک گذاشت.

"میتی کومان و گروهش عدالتخواه بودند اون موقع که دادستان نبود"

پست جالب ده نمکی