رامین راستاد در اینستاگرامش نوشت:

رامین راستاد ۱۳۵۴ با این طراحی لباس که مادرم انجام داده ظاهراً چاره ای جز بازیگر شدن نداشتم.


Y9912752.png

U9125300.png

X2153011.png

G3036125.png

F5340212.png