مهران احمدی در پستش نوشت:
ملت عشق
عکس :سپهوند

 

مهران احمدی