پوریا پورسرخ این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

پوریا پورسرخ