روزبه نعمت الهی با انتشاراین عکس نوشت:

نه مستی نشان کفر است

نه جانماز نشان دینداری

نه پاکان را باکی از مستی

نه مستان را امکان دورویی

نه مویی نمایان نشان از هرزگی،نه چهار قد نشانه پاکی

هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش گوید

نه مدافع بدی باش و نه در فکر تدفین حقیقت

قضاوت کار ما نیست ...

روزبه نعمت الهی