شراره رخام در پستش نوشت:

رنج هامی روند، صبر کن، بیدار و آگاه باش،زیرا بعد از رنج و بعد از شب سیاه،خورشید طلوع می کند.

در لحظات تاریکی و رنج نگران نباش،

با آن مبارزه نکن، مخواه که زودتر

بگذرد.مجبورش نکن برود، فقط اجازه بده اتفاق بیفتد.

سخت است اما صبور باش

زندگی یک جریان است

هیچ چیز یکسان نمی ماند هیچ چیزی

در زندگیت اشتباهی رخ نمی دهد

همه چیز برای خوبی و خیریت رخ

میدهد حتی اگر ظاهری تلخ داشته

باشد.