افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:

افسانه بایگان

 

 کُلهم بازی دنیا سر دروغه،برنده بازنده س!
خبر نداره نازنین...